top of page
ZDVD-LOGO-levcek_bel.png

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji, navodila in posebnosti potovanj z agencijo Z družino v divjino.

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti Splošni pogoji, navodila in posebnosti potovanj z agencijo Z družino v divjino (v nadaljevanju Splošni pogoji) so sestavni del dogovora, ki ga skleneta Uroš Stanić s.p. (v nadaljevanju kot blagovna znamka Z družino v divjino ali organizator) in potnik, ki se prijavlja za potovanje. V primeru, da je v posameznem programu določeno drugače kot v teh Splošnih pogojih, velja določilo navedeno v programu.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, takrat ko je preko elektronske pošte uros@zdruzinovdivjino.com naročil potovanje. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.zdruzinovdivjino.com.

Organizator potovanja je agencija Z družino v divjino, ki jamči za izvedbo objavljenega programa, potnik pa je naročnik, ki opravi veljavno rezervacijo ali  plačilo potovanja ter se nanj nanašajo ti Splošni pogoji.

 

2. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na potovanje, ki ga organizira agencija Z družino v divjino, preko elektronske pošte uros@zdruzinovdivjino.com, pri čemer program potovanja velja kot ponudba. Na podlagi potnikove pisne prijave na potovanje ter plačila prvega računa oziroma akontacije agencija Z družino v divjino in potnik skleneta dogovor (pogodbo).

Z družino v divjino zaračuna ob prijavi standardne rezervacijske stroške v višini 15 € na potnika na prijavo.

V primeru da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za stroške nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča, a lahko od nje odstopi v skladu z določili 7. točke teh Splošnih pogojev.

3. POSEBNOSTI POTOVANJ Z DRUŽINO V DIVJINO IN VŠTETE STORITVE

Posebnost potovanja z agencijo Z družino v divjino sta dve vrsti razpisanih potovanj. Pri prvih se ima organizator v vsakem primeru namen osebno udeležiti potovanja, to je navedeno na spletni strani in programu potovanja. Odhodi so torej zagotovljeni, ne glede na število prijavljenih sopotnikov, razen če ni na samem programu drugače navedeno oziroma, če pride do razlogov za odpoved, kot jih predvideva morebitno zavarovanje rizika odpovedi letalske vozovnice (npr. smrt v družini).

Druga vrsta so potovanja, ki se izvedejo ob minimalnem številu sopotnikov, kot je vsakokrat navedeno na spletni strani in v programu potovanja. Če je v programu navedeno najmanjše potrebno število potnikov, si organizator pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi navedeno število potnikov (gl tudi točko 10.)

 

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja všteti priprava programa, organizacija in slovensko spremstvo na potovanju, prevozne storitve na destinaciji (najem vozila in/ali avtobusni, ladijski ali drugi notranji prevozi) ter storitve namestitve navedene v programu potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

 

V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v predvidenem objektu, lahko Z družino v divjino namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake ali višje kategorije.

4. CENE IN PLAČILO

Cene vključujejo storitve navedene v programu. Cene objavljene na spletni strani so informativne, potnika zavezujejo cene dogovorjene ob sklenitvi dogovora (pogodbe). Organizator lahko ceno spremeni tudi po sklenitvi dogovora, če pride do sprememb v menjalnih tečajih, stroških prevozov, pristojbinah ipd., o čemer potnika obvesti najmanj 20 dni pred predvidenim odhodom.

 

Če podražitev presega 10% osnovne cene, ima potnik pravico odstopiti od potovanja in pravico do povračila vplačanega zneska, a brez pravice do povračila stroškov v zvezi z morebitno škodo, vizumi, cepljenji ipd.

 

Stroški letalske vozovnice za mednarodni let na destinacijo potovanja so ob ceni potovanja navedeni zgolj informativno. Potnik si, če ni drugače navedeno v programu potovanja, letalsko vozovnico rezervira sam, pri čemer mu Z družino v divjino lahko svetuje in pomaga kupiti optimalno letalsko vozovnico na destinacijo razpisanega potovanja.

 

Za dan plačila se šteje dan, ko agencija Z družino v divjino prejme plačilo na transakcijski račun. Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30 % aranžmaja ter rezervacijske stroške, preostali del aranžmaja pa plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja, če ni drugače navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz 7. točke teh Splošnih pogojev.

Organizator lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (na primer fakultativni izleti, vstopnine, ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Z družino v divjino ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

 

5. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so storitve, ki po programu potovanja niso vštete v ceni aranžmaja (običajno letalski prevozi, enoposteljna soba, opcijski dodatni izleti, vizumi ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. Če potnik odkloni plačilo obveznih posebnih storitev (kot npr. vizuma), se šteje, da je odstopil od pogodbe in se uporabijo določila 7. čl. teh Splošnih pogojev.

Med samim potovanjem lahko potnik doplača posebne storitve predstavniku Z družino v divjino v kraju, kjer se storitev opravlja, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti in sicer po ceni veljavni na kraju samem.

6. POTOVANJE Z OTROKI

Programi potovanj Z družino v divjino so, če ni drugače navedeno, namenjeni tudi družinam z otroki, ki so primerne starosti po oceni odraslega prijavljenega potnika. Mladoletni otroci, ki potujejo v spremstvu ene ali več odraslih oseb, imajo lahko v programu določene popuste na posamezne storitve ali na celotno potovanje.

 

Če popusti in pogoji niso določeni v programu potovanja, velja, da storitve, ki so vključene v aranžma, ne predvidevajo posebnih popustov za otroke, kar ne izključuje morebtinih popustov za otroke na opcijske storitve (npr. izleti, vstopnine), ki se plačujejo na kraju samem.

7. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja prek elektronskega naslova uros@zdruzinovdivjino. V tem primeru ima agencija Z družino v divjino pravico do povračila stroškov in sicer glede na čas odpovedi:

 

  • ne glede na čas odpovedi - povračilo administrativnih stroškov v višini 15 € na potnika;

  • odpoved več kot 30 dni pred odhodom - povračilo 30 % cene aranžmaja,

  • 15 do 29 dni pred odhodom - 60 % cene aranžmaja,

  • 7 do 15 dni pred odhodom - 90 % cene aranžmaja,

  • 0 do 7 dni pred odhodom - 100 % cene aranžmaja,

  • neudeležba brez odpovedi - 100% cene aranžmaja.

 

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi, pri čemer nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem po svoji želji spremeni program s pisnim soglasjem predstavnika Z družino v divjino, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe med potovanjem in je odgovoren za povzročene stroške ali škodo. V primeru spremembe programa zaradi višje sile, potnik nima pravice do odškodnine ali znižanja cene.

 

Potnik lahko v pisni obliki svojo rezervacijo prenese na drugega potnika, ki izpolnjuje pogoje za potovanje, če je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Potnik je v takem primeru dolžan povrniti administrativne stroške v višini 15 EUR in druge morebitne dejanske stroške povezane s prenosom rezervacije.

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, Z družino v divjino priporoča sklenitev zavarovanja odpovedi turističnega potovanja pri eni od zavarovalnic.

 

8. POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljaven osebni dokument za vstop v  države potovanja.

 

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero ali skozi katero potuje.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Z družino v divjino za morebitno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna organizator po določilih iz čl. 7 o potnikovi odpovedi potovanja. Z družino v divjino lahko potniku svetuje glede vizumom, cepljenj in drugih zahtevanih formalnostih za vstop v državo potovanja.  V primeru zavrnitve vstopa v državo ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.

Potnik je dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja potnik sam.


Na potovanju se je potnik dolžan obnašati tako, da ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ima predstavnik organizatorja pravico odkloniti udeležbo takega potnika na potovanju oziroma ga izločiti z nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov.

 

Prav tako ima Z družino v divjino pravico odkloniti sklenitev dogovora o potovanju z zainteresiranim potnikom, za katerega na podlagi poznanih informacij sklepa, da bi bil neprimeren za določeno potovanje, pri čemer taka odklonitev ne sme temeljiti na splošnih osebnostnih značilnostih potnika kot so narodnost, spolna usmerjenost, družbeni položaj ipd.

9. REKLAMACIJE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti sporočiti predstavniku organizatorja na kraju samem. V primeru da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča namestitve ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil predstavnika organizatorja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do kasnejših reklamacij. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja znižanje cene po končanem potovanju. Potnik lahko v roku do dveh mesecev po končanem potovanju vloži reklamacijo s priloženimi dokazili pisno na elektronski naslov uros@zdruzinovdivjino.com. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem.

V skladu z zakonom se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev in ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode.

10. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA ALI ODPOVED POTOVANJA

Organizator lahko odpove potovanje, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. 

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva začetka ali odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati).


Če je v programu navedeno najmanjše potrebno število potnikov, si organizator pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi navedeno število potnikov.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da organizator odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. Če organizator potovanja odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja, sklenjenega pri zavarovalnici.

Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da organizator zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, na kraju samem ne more zagotoviti nastanitve potnikov v dogovorjenem objektu, lahko nastani potnike v objektu iste kategorije ali višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju.

11. OBVESTILA PRED ODHODOM

Z družino v divjino pošlje obvestilo pred odhodom najkasneje en teden pred začetkom potovanja prek elektronske pošte na elektronski naslov, ki ga je potnik podal ob prijavi. V nasprotnem primeru organizator priporoča, da potnik v dneh pred predvidenim odhodom piše na uros@zdruzinovdivjino.com. Škodo, ki bi nastala, ker potnik ob prijavi ni podal pravilno delujočega elektronskega naslova, nosi potnik sam.
 

12. UPORABA PODATKOV

Z družino v divjino pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice. Z družino v divjino lahko uporabi osebne podatke potnikov za namene neposrednega trženja in obveščanja o svoji ponudbi ter za statistične obdelave le na podlagi izrecne privolitve potnika skladno s predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti.

 

13. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno okrajno sodišče.Ti splošni pogoji veljajo od dneva objave na spletni strani www.zdruzinovdivjino.com.

Z družino v divjino

Uroš Stanić s.p.

Majcni, 20.10.2018

bottom of page